Seminarium 1: Hur påverkar medierapporteringen besluten i infrastrukturpolitiken?

Lotta Gröning ledde seminariet genom samtal med panelen nedan:

  • Carl Melin, Samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion
  • Patrik Oksanen, politisk redaktör Hudiksvalls tidning
  • Anders Ceder, Regionråd, Region Örebro Län
  • Abbe Ronsten, Ordförande Region Dalarna
  • Ronny Beyer, Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun

Kort sammanfattat kom panelen fram till:

Det är sexigare att bygga nytt, stort och flashigt! Detsamma gäller för vad läsarna klickar på. För att nå ut med betydelsen av fungerande transporter behöver vi konkretisera, visualisera och ge godset ett ansikte.

Medias bild av statusen på infrastrukturens brister har ett storstadsfokus och är därför missvisande, dessutom ligger tyngdvikten på persontrafiken vilket innebär en dålig förståelse för godset.

På landsbygden finns företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb. Näringslivet har för sin egen skull en hemläxa att förmedla nyttor och konsekvenser!

Bakgrund/Utgångspunkt för seminariet:

Över hälften av landets journalister och fotografer är koncentrerade till de tre största städerna i landet – hur påverkar detta opinionsbildningen kring infrastrukturpolitiken? Finns det en risk att transporter utanför storstadsregionerna kommer i skymundan när beslut tas om infrastruktursatsningar? Väl fungerade infrastruktur är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet och för att näringslivet ska kunna säkerställa effektiva varutransporter. Infrastrukturpolitiken har många utmaningar, minskade klimatutsläpp, trafiksäkerhet och inte minst en fungerande tillgänglighet. Hela Sverige ska leva.

Stora delar av Sverige upplever att media driver storstadsfrågor och att landsbygdens frågor, hur viktiga de än är för Sveriges tillväxt, hamnar i medieskugga. Alla känner till konsekvenserna av störningar i tunnelbanan och persontågen i storstäderna, men hur många har koll på konsekvenserna av försenade och inställda godstransporter i inlandet? Hur skapas rubriker kring frågor som primärt påverkar regioner som få kan peka ut på kartan? På landsbygden finns företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb. Men godset har inget ansikte och lastpallar röstar inte.

Output:

Anders Ceder lyfter fram att Bergslagen är ett av de största exportområdena i Sverige, svensk industri lever i allra högsta grad.

Carl Melin menar att Bergslagen måste bli bättre på att samlat och strategiskt lyfta fram behovet och bristerna i infrastrukturen. Nationellt fås ett dåligt genomslag, man behöver jobba samordnat och långsiktigt för att komma till rätta med det. Kan man göra SSAB:s transporter sexigare? Godstransporter är inte så medialt och roligt, man bara antar att det fungerar.

Patrik Oksanen är inne på samma spår som Carl Melin, det är sexigare att bygga nytt, stort och flashigt. Bergslagen behöver samverka och berätta vad ni kan och vill, inte bara stå med mössan i handen. Jämförelse gjordes med Norrbotniabanan och Ostkustbanan. Där har man lyckas genom stor samstämmighet, man bestämde sig för en grej och pratade sedan om det i alla lägen.

Abbe Ronsten instämmer om samordning, Dalarna kan inte släppa fram 15 delegationer in till Trafikverket med sina behov, utan gemensamma prioriteringar är viktigt. För att industrin ska kunna kompetensförsörjas behöver vi ha väl fungerande transporter till/från universitetsorter.

Inför valet föreslår Carl Melin ett fokus på landsbygden. Det finns en ökad förståelse idag för att det finns människor utanför storstadsregionerna. Alla jobb som kan automatiseras kommer automatiseras. Omställning krävs och industrijobben har en resa att göra.

Patrik Oksanen konstaterar att Stockholm ställer sig själv närmast, intresset svalnar i takt med avstånden från T-centralen. Mediahusen har övergivit landsbygden, man måste därför fundera djupare på strukturerna i mediahusen för att allt inte ska utgå från Stockholm. Den digitala utvecklingen innebär ett ekonomiskt dilemma för media vilket medför att utrymmet för fördjupningar har minskat. Expressen skickar inte ut ett livesändningsteam om Lotta Gröning får vänta några timmar på tåget i Bergslagen! Patrik Oksanen kommer med råd; jobba med visualisering och konkretisering, man behöver SE problemen. Tjata till ni blir trötta på er själva, sen ökar ni!

Anders Ceder konstaterar att han har tränat länge på att tjata. Konkret blir det om man tänker att Kopparberg och Spendrups skulle få stopp på sina bryggerier – det hade blivit märkbart!

Ronny Beyer sätter perspektiv på frågorna. När Sverige var som fattigast genomfördes de största järnvägssatsningarna, det bevisar att allt är görbart. Nu har man i alltför många år eftersatt underhållet av spåren och det påverkar tågens hastighet. Tvingas man sakta in med ett tåg tar det tid att komma upp i fart igen. Vidare trycker Ronny Beyer på behovet att berätta personliga historier.

Abbe Ronsten undrar vad som definierar basnivå för väg och järnväg. För bredband finns en tydlig basnivå kopplat till hela Sverige ska leva.