Seminarium 3: Hur påverkar bristerna i infrastrukturen våra exportmöjligheter?

Försvarsminister Peter Hultqvist (s), inledde seminariet med att prata om regeringens politik om att hela Sverige ska leva. Bra utbildning och kraftförsörjning är två avgörande faktorer för detta. Den industriella verksamheten behöver stöttas för att säkra svenska exportinkomster. Däremot kommer det ta tid att vända infrastruktursatsningarna även mot mindre orter berättade Peter Hultqvist. Efter försvarsministerns inledningsanförande följde en paneldebatt som sammanfattas nedan:

Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv:

- Den samhällsekonomiska nyttan måste vara vägledande när vi prioriterar infrastruktursatsningar. Regeringen bör även fundera över alternativa finansieringslösningar för infrastruktursatsningar. Fungerande logistiklösningar och kompetensförsörjning är avgörande faktorer för svensk industri. Det är även svårt att göra industrifrågor sexiga så att media skriver om dom, menar af Ugglas. Det värsta näringslivet vet är oförutsägbarhet. Då vågar man inte investera. Af Ugglas lyfte vidare fram frågan om kompetensförsörjning. Idag misslyckas 4 av 5 rekryteringsförsök för att företagen inte kan få rätt kompetenser.

Per Bondemark, Inköpsdirektör SSAB/ordf. Näringslivets Transportråd:

- Vi gör mycket gott för världen, då måste vi se till att ha en infrastruktur som fungerar tyckte Per Bondemark. Vidare frågade sig Bondemark om den valda finansieringsformen för höghastighetsbanan är den rätta för att möta industrins behov. Järnvägen måste få absolut högsta prioritet anser Per Bondemark. Vi är alla skyldiga till att berätta och öka medvetenheten om vad industrin bidrar med för Sverige.

Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, Spendrups

Helena pekade på svensk innovation och utveckling. Vad kan vara nästa stora svenska exportsuccé? Varje hinder för att få ut svenska produkter på världsmarknaden hotar vår utveckling.

Magnus Kårestedt, VD Göteborgs hamn:

- Det är viktigt att tänka transportslagsövergripande. Järnvägen och sjöfarten hänger ihop mer och mer. Därför är det viktigt att hänga med i trenderna för att prioritera rätt. En sådan prioritering är att större fartyg behöver djupare farleder.

Helle Klein, VD/Chefredaktör, Dagens Arbete:

- Det är alldeles för lite fokus på godstrafiken anförde Helle Klein. Regeringen bör ge Trafikverket ett tydligt uppdrag att fokusera på banor som är viktig för svensk industri. Industrins betydelse kommer inte fram i den allmänna samhällsdebatten, den betraktas som något gammaldags. Ett handslag mellan näringsliv, politik och fackföreningar behövs för att lyckas med infrastruktursatsningar med bäring på industrins behov. Dessutom behöver vi arbeta för att få fler unga att söka till industriprogram på gymnasiet.

Anna-Karin Larsdotter, Transport Manager, ABB Transformers:

- ABB och övrig svensk exportindustri måste ha fungerande logistiklösningar. Detta bygger på en fungerande infrastruktur. Det är en förutsättning för att ABB ska kunna vara verksamma på de platser dom är idag. Anna-Karin lyfter även fram dynamisk kapacitetsplanering på järnvägen för att bättre möta industrins behov av järnvägskapacitet.

Peter Hultqvist, Försvarsminister (S), Sveriges Regering

Peter lyfte även han fram att det måste vara intressant att läsa vidare, annars finns risk att svensk industri får problem med kompetensförsörjningen.

Einar Schuch, Regional direktör, Trafikverket Region Öst

Einar konstaterar att det finns ett antal broar och flaskhalsar i järnvägssystemet som drabbar industrin, däribland ABB. Trafikverket jobbar på lösningar såväl kort- som långsiktiga. Trafikverket ser allvarligt på detta men är vid gott mod att lösa utmaningarna.

Ronny Beyer, ordf Byggnadsnämnden, Borlänge Kommun:

Ett krafttag måste till för att få upp standarden på den svenska järnvägen. Den har förfallit snabbare än jag själv har, säger Ronny Beyer med lång erfarenhet som lokförare.