Infram ger godset en röst
Mar
27
9:45 AM09:45

Infram ger godset en röst

Infram och Västerdalsbanans Intresseförening bjuder in till en heldag som syftar till att öka förståelsen för godstransporter och hur en effektivisering av dem hänger ihop med en stärkt region.

Dagens innehåll:

- Fördjupad beskrivning av landets stora godsflöden, hur samspelar de och vilka är huvudutmaningarna?

- Hur ska man öka förståelsen för den exportberoende industrins förutsättningar?

- Hur tydliggörs godstrafikens förutsättningar? Representanter från företag med transportkrävande verksamhet inom och utanför regionen förklarar hur deras förutsättningar för godstransporter hänger ihop med deras möjligheter att bidra till utveckling och tillväxt. 

- Vilka åtgärder ligger i infrastrukturplanerna?

- Panelsamtal med företagare och politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Boka in onsdag 27 mars redan nu! Maila gärna info@infram.se så säkerställer vi att du får en inbjudan och anmälningsinformation lite närmare.

Till vem riktar sig arrangemanget? Kommunala, regionala och nationella politiker, tjänstepersoner, representanter från företag i regionens näringsliv, näringslivsorganisationer, fackliga företrädare, media, alla som är intresserade.

View Event →
100 miljarder extra i Nationell plan, hur mycket slukas av kostnadsökningar?
Jul
5
3:45 PM15:45

100 miljarder extra i Nationell plan, hur mycket slukas av kostnadsökningar?

HETA STOLEN

Kostnadsutvecklingen inom infrastruktur ökar, men inte lika mycket som inom bostadsbyggande, vilka likheter och skillnader finns?

Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Från konsulter till de som ska utföra jobbet, bygga och sköta service och underhåll. Hur ska man hindra att de extra miljarderna äts upp av kostnadsökningar?

I heta stolen: Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, tidigare stf generaldirektör på Boverket

Moderator: Lotta Gröning

View Event →
Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur?
Jul
5
3:15 PM15:15

Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur?

Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 mdr kronor, 100 mdr mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna?

Trafikverkets nya Nationella plan 2018-2029 är omfattande och innehåller 100 miljarder mer än föregående plan. Investeringar i infrastruktur är smart jobb-, närings- och miljöpolitik. Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Från konsulter till de som ska utföra jobbet, bygga och sköta service och underhåll. Hur ska man lösa kompetensförsörjningen och hur ska man hindra att de extra miljarderna äts upp av kostnadsökningar? Kommer kompetensen i branschen att räcka till för att genomföra satsningarna? Finns det en risk för att planerna för ökat bostadsbyggande kommer tränga undan satsningarna på vägar och järnvägar? Direkt efter detta seminarium, kl 15.45-16.00, kommer vi ha Fredrik von Platen, tidigare stf generaldirektör på Boverket, med oss i Heta Stolen för en utfrågning på detta tema.

Medverkande:

 • Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
 • Ann-Louise Lökholm Klasson, VD, Sweco Sverige
 • Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör, Skanska
 • Abbe Ronsten, Ordförande, Region Dalarna

Moderator: Lotta Gröning

View Event →
Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld
Jul
5
2:45 PM14:45

Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld

Sverige är ett framgångsrikt exportland med långa avstånd och invånare som är beroende av inte sällan långa transporter för att komma till arbete och skola. Hur kan automatiserade transporter på sikt förbättra mobilitet och transporter på landsbygden och hur driver man på den utvecklingen?

Genom forskning och innovation ligger Sverige långt fram i den industriella utvecklingen. Digitaliseringen ställer krav på omställning, vilket svensk industri historiskt är bra på. En investeringsboom pågår inom svensk industri samtidigt som industrin skriker efter kompetens. Stora delar av Sveriges exportframgångar inom industrin har sina fästen i inlandet, långt från våra storstäder. Ju mer högutbildad personal företagen behöver, desto bredare behöver de söka. Det ställer krav på attraktiva boendeorter och tillgänglighet. Och på att infrastrukturen möjliggör smidig pendling, för många gånger saknas vilja att bo på den ort där jobbet finns. Seminariet kommer handla om hur infrastrukturen kan möta kompetensförsörjningsutmaningarna och möjliggöra smidigare pendling, inte bara i städer. Om hur automatiserade transporter kan hjälpa till att bibehålla svenska exportframgångar. Om Googles etablering i Horndal.

Medverkande:

 • Lars Isacsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Avesta Kommun
 • Mikael Sandström, Chefsekonom TCO
 • Mattias Rost, Digital strateg, Iteam

Moderator: Lotta Gröning

View Event →
Hur ska man öka förståelsen i storstaden för den exportberoende industrins förutsättningar?
Jul
5
2:00 PM14:00

Hur ska man öka förståelsen i storstaden för den exportberoende industrins förutsättningar?

HETA STOLEN

Några av Sveriges främsta exportindustrier, som till större delen ligger på landsbygden, finns sedan länge i Bergslagsregionen. 

Här verkar företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb och betalar för skola, vård och omsorg – inte minst i de växande storstadsregionerna. Hjärtat i exportsverige – Bergslagsregionen – har flera fördelar. Men det geografiska läget i Europas utkant är inte en av dem. Därför är man helt beroende av en väl fungerande infrastruktur för effektiva transporter. Svensk industri behöver en väl fungerande väg- och järnväg för att kunna stå sig i den globala konkurrensen.

I Heta stolen: Anders Åkesson (C), Talesperson för transportinfrastruktur och IT och ledamot Trafikutskottet

Lotta Gröning håller i utfrågningen. 

 

View Event →
Infrastrukturens betydelse för exportindustrin – en fråga för hela landet?
Jul
5
1:00 PM13:00

Infrastrukturens betydelse för exportindustrin – en fråga för hela landet?

En stor del av svenska industri är lokaliserad utanför storstadsregionerna. Största delen av infrastruktursatsningarna sker i och kring storstäderna. Hur ska man öka förståelsen i storstaden för den exportberoende industrins förutsättningar?

Orsakerna till industrins lokaliseringar är flera men de viktigaste i ett historiskt perspektiv har varit tillgången till råvaror och kraftförsörjning. Med tiden har kompetensen vuxit sig starkare i såväl basindustri som högteknologisk industri. Hur tydliggörs godstrafikens förutsättningar i den nationella debatten? I debatten om att hela Sverige ska leva och minska klyftorna mellan stad/land är det viktigt att lyfta fram kunskap om svensk industris förutsättningar. Detta kommer leda till att stad/land har ökad förståelse för varandras utmaningar såväl industriellt men även i ett vidare perspektiv gällande framtidsutmaningar för samhället. Den varuproducerande industrin hänger väldigt nära ihop med den tjänsteproducerande sektorn. Oftast är den producerande verksamheten lokaliserad till landsbygd medans tjänstesektorn finns i städerna. Vad har näringslivet och fackföreningar för ansvar att kommunicera brister och konsekvenser om infrastrukturen inte lever upp till industrins krav?

Medverkande:

 • Peter Hultqvist, Försvarsminister (S), Regeringen
 • Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
 • Sohana Josefsson, HR- och kommunikationsdirektör, Green Cargo
 • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
 • Magnus Ström, Platschef, ABB i Ludvika
 • Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun

Moderator: Lotta Gröning

View Event →
Tjälskott och skrytobjekt klyver Sverige, hur kan statliga satsningar bidra till att ena landet?
Jul
5
11:00 AM11:00

Tjälskott och skrytobjekt klyver Sverige, hur kan statliga satsningar bidra till att ena landet?

SVT FORUM SÄNDER DENNA HETA STOLEN TILLSAMMANS MED SEMINARIET FÖRE!

HETA STOLEN med Ardalan Shekarabi, Civilminister (S), Regeringen

Lokalredaktionerna minskar, fake news, populism och politikerförakt florerar. Hur kan statliga satsningar bidra till att ena landet?

Är den verklighet som ofta målas upp om landsbygden rättvisande? Att landsbygden generellt missgynnas och att den ökade klyftan mellan stad och land leder till negativa demokratiska effekter. Vad har politiken för ansvar att bidra till att hålla ihop landet? Varför är det viktigt att hålla ihop landet?

Moderator: Lotta Gröning

 

 

View Event →
Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land
Jul
5
10:00 AM10:00

Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land

 • Uppsala universitet B-huset B25 + SVT2 (map)
 • Google Calendar ICS

Lokalredaktionerna minskar och befolkningen försvinner in i filterbubblor. Fake news, populism och politikerförakt florerar. Det innebär ökade krav för politiken att jobba folkbildande, att skapa förståelse för demokratiska processer. Bidrar infrastruktursatsningar till att klyva Sverige?

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Värdet av infrastruktursatsningar på landsbygden kan inte reduceras till kalkyler och nettonuvärdeskvoter. Det finns ett värde av satsningar på landsbygden som är svårfångat i kalkyler och som bidrar till målet om ett Sverige som håller ihop. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Detta får i förlängningen stora konsekvenser, inte minst i valresultatet. Hur ska boende på landsbygderna som färdas på dåliga vägar få förståelse för stora satsningar i storstäderna? Hur kan man motverka att utanförskap och parallellsamhällen skapas av förenklade sanningar?

Direkt efter seminariet, kl 11.00-11.15, kommer vi ha Civilminister Ardalan Shekarabi (S) med oss i Heta Stolen för en utfrågning på detta tema.

Medverkande:

 • Po Tidholm, Journalist/författare

 • Helle Klein, VD/chefredaktör, Dagens arbete

 • Per Gudmundson, Ledarskribent, Svenska Dagbladet

 • Lars Ströman, Politisk redaktör, Nerikes Allehanda

 • Anders Ceder (inledning), Regionråd, Region Örebro Län

 • Ronny Beyer (avslutning), Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun

Moderator: Lotta Gröning

 Se seminariet med efterföljande heta stolen på SVT Play:

View Event →